Οι πιστοποιήσεις μας

Η εταιρεία ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΥΜΕΤ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας για την κατασκευή και εφαρμογή των προκατασκευασμένων-μεταφερόμενων σπιτιών στη Κύπρο, για το οποίο έχει λάβει πιστοποίηση προτύπου ΕΝ 1S0 9001/2008.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ΗΛΥΜΕΤ εγγυάται την ποιότητα κατασκευής όλων των προκατασκευασμένων σπιτιών, μεταφερόμενων μόνιμων κατοικιών, μεταφερόμενων γραφείων και προκατασκευασμένων αποθηκών.